อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 ซอย จุฬาฯ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน, 10330 กรุงเทพฯ